«Μελέτη – Κατασκευή – Εξοπλισμός του Γ.Ν. Χαλκίδας (Β’ Φάση)»

«Design – Construction – Equipement de l’Hôpital Général de Chalkida (Phase II)»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014 -2020”

Programme Opérationnel “Grèce Centrale 2014-2020”

Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Υγείας – 5η ΥΠΕ

Organisme Opérationnel: Ministère de la Santé – 5ème Recteur

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fonds: Fonds Européen de Développement Régional

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 42.381.038,09 €

Dépenses Publiques Totales: 42.381.038,09 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 27.400.000,00 €

Dépenses Publiques ‘Eligibles: 27.400.000,00 €

Περιγραφή: Προκειμένου να παραδοθεί ένα νέο νοσοκομείο ολοκληρωμένο και λειτουργικό, απαιτείται η εκτέλεση όλων των εργασιών που υπολείπονται της σύμβασης, σε σχέση με την Α ́ φάση του έργου. Το είδος και οι ποσότητες αυτών των εργασιών είναι: 1. Μελέτη εφαρμογής–Μελέτη αρχαιολογίας 0,24% 2. Εκσκαφές, Εξυγιάνσεις , Επιχώσεις 2,40% 3. Περιβάλλων χώρος 90,60% 4. Εξωτερικό περίβλημα–Μονώσεις 3,07% 5. Ξηρή δόμηση-Διαχωριστικοί τοίχοι 14,94% 6. Εσωτερικά κουφώματα, Θυρίδες κ.λ.π. 59,28% 7. Ξύλινες κατασκευές πλην κουφωμάτων 77,64% 8. Μεταλλικές κατασκευές πλην κουφωμάτων 13,4% 9. Δάπεδα και τελειώματα δαπέδων 50,62% 10. Ψευδοροφές 68,97% 11. Τελειώματα τοίχων χρωματισμοί-Φάσεις προστασίας 66,90% 12. Κλιματισμός-Θέρμανση-Αερισμός-Ατμός 6,80% 13. Ασθενή ρεύματα 48,85% 14. Ισχυρά ρεύματα-Υποσταθμός 41,71% 15. Ανελκυστήρες 15,50% 16. Ιατρικά αέρια 78,88% 17. Ύδρευση 53,40% 18. Αποχέτευση (πλην περιβάλλοντος χώρου) 14,97% 19. Ειδικές εγκαταστάσεις (Κουζίνα, Πλυντήρια) 97,14% 20. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου B.M.S. 100% 21. Πυρόσβεση-Πυρανίχνευση 39,54% 22. Η/Μ Περιβάλλοντος Χώρου-Αποχέτευση Ομβρίων 100% 23. Γενικές Δοκιμές Η/Μ Εγκαταστάσεων 100% 24. Σχέδια “ως κατασκευασθεί”-Εγχειρίδια-Μελέτη συντήρησης 100% 25. Συντήρηση εξοπλισμού και εγκατάσταση (Η/Μ εγκαταστάσεις, Ιατρικός εξοπλισμός) 100% 26. Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων 100% 27. Εποπτεία λειτουργείας Η/Μ εγκαταστάσεων 100% 28. Εργασίες ανάδειξης αρχαιοτήτων 61,18% 29. Εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού 100% 30. Εισκόμιση & τοποθέτηση ξενοδοχειακού εξοπλισμού 100%

Description: Pour qu’un nouvel hôpital soit achevé et opérationnel, tous les travaux restant sous contrat doivent être effectués dans le cadre de la phase A du projet. Le type et les quantités de ces travaux sont les suivants: 1. Étude d’application – Étude archéologique 0,24% 2. Excavations, assainissement, fouilles 2,40% 3. Environnement 90,60% 4. Enceinte extérieure – Isolation 3,07% 5. Cloisons sèches de construction-séparation 14,94% 6. Cadres internes, casiers, etc. 59,28% 7. Structures en bois sauf les cadres 77,64% 8. Structures en acier sauf les cadres 13,4% 9. Finitions des sols et des planchers 50,62% 10. Plafonds suspendus 68,97% 11. Finitions des murs Peintures – Phases de protection 66 , 90% 12. Climatisation-Chauffage-Ventilation-Vapeur 6,80% 13. Courants faibles 48,85% 14. Courants forts-Poste 41,71% 15. Ascenseurs 15,50% 16. Gaz médicaux 78,88% 17 Alimentation en eau 53,40% 18. Égouts (hors environnement) 14,97% 19. Installations spéciales (cuisine, machines à laver) 97,14% 20. Système de commande centrale BMS 100% 21. Détection incendie-extinction 39,54% 22. Drainage de l’espace dans l’environnement 100% 23. Essais d’installation générale 100% 24. Plans “tel que construit” – étude d’entretien 100% 25. Entretien Équipement et installations (installations électriques et médicales, équipement médical) 100% 26. Installation Opération 100% 27. Supervision des opérations 100% Installation 28. Antiquités 61.18% 29. Installation du matériel médical 100% 30 100% Equipement et installation hôtelier

Οφέλη: Ένα νέο νοσοκομείο δυναμικότητας 278 κλινών, πλήρως εξοπλισμένο με ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών κτιριακών και η/μ εγκαταστάσεις του έργου, του περιβάλλοντος χώρου, του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και όλων των απαιτούμενων ειδικών εγκαταστάσεων, ώστε με την ολοκλήρωση του από την παρούσα εργολαβία, να λειτουργήσει ως Γενικό Νοσοκομείο καλύπτοντας τις σύγχρονες προδιαγραφές ενός Γενικού Νοσοκομείου 278 κλινών πλήρους και λειτουργικού.

Avantages: Un nouvel hôpital d’une capacité de 278 lits, entièrement équipé en équipements médicaux et hôteliers. Cette loi inclut tous les travaux nécessaires à la réalisation et à l’achèvement des travaux de construction et / ou d’installation du projet, de la zone environnante, du matériel médical et hôtelier ainsi que de toutes les installations spéciales nécessaires à la réalisation de ce contractant, fonctionnant comme un hôpital général couvrant les spécifications modernes d’un hôpital général complet et fonctionnel.


«Επισκευή και Μετατροπή του κτιρίου “Αρέθουσα” στη Χαλκίδα σε διαχρονικό Μουσείο και οργάνωση μόνιμης Έκθεσης»

«Réparation et transformation du bâtiment “Arethousa” à Chalkida en musée intemporel et organisation d’exposition permanente»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014 -2020”

Programme Opérationnel “Grèce Centrale 2014-2020”

Φορέας Λειτουργίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (Χαλκίδα)

Organisme Opérationnel: Éphorat des antiquités d’Eubée (Chalkida)

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fonds: Fonds Européen de Développement Régional

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 6.272.000,00 €

Dépenses Publiques Totales: 6.272.000,00 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 5.947.000,00 €

Dépenses Publiques ‘Eligibles: 5.947.000,00 €

Οφέλη: Το έργο αφορά στην υλοποίηση των εργασιών της Β’ φάσης της τμηματοποιημένης πράξης όπου προβλέπεται η επισκευή και ενίσχυση του υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου της πρώην οινοβιομηχανίας «ΑΡΕΘΟΥΣΑ», ώστε να αποκατασταθεί στην αρχική μορφή του και να λειτουργήσει ως Μουσείο, καθώς στην οργάνωση μόνιμης έκθεσης.

Avantages: Le projet concerne la mise en œuvre des travaux de la phase II de l’opération de segmentation, qui prévoit la réparation et la mise en valeur du bâtiment industriel existant de l’ancien établissement vinicole “Arethoussa”, afin de lui redonner sa forme d’origine et sa fonction de musée, ainsi que d’organiser une exposition permanente.