ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Χορήγηση δανείων από το ΤΠΔ σε ΟΤΑ και άλλους Φορείς , σύμφωνα με το Π.Δ 169/2013

Χορήγηση δανείων από το ΤΠΔ σε ΟΤΑ και άλλους Φορείς , σύμφωνα με το Π.Δ 169/2013

Με το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 169 / 2013 ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προς:

α) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),

β) συνδέσμους και ενώσεις ΟΤΑ,

γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) των ΟΤΑ,

δ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και

ε) δημόσιους φορείς, όπως νοούνται στη διάταξη του άρθρου 1 του

Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Σκοπός των δανείων προς τους Φορείς των περιπτώσεων α,β,γ και δ, είναι:

  1. η εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας

ή έργων γενικού συμφέροντος, με ή χωρίς τη σύμπραξη του ιδιωτικού

τομέα καθώς και η εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και την εκτέλεση

των έργων αυτών,

  1. η προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εξ ιδίων

εκτέλεση των έργων,

iii. η καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο

εκτέλεσης των έργων.

  1. η εξυγίανση − μόνο των ΟΤΑ, των συνδέσμων, ενώσεων και νομικών

προσώπων των Ο.Τ.Α.

Σκοπός των δανείων προς τους Φορείς της περίπτωσης ε, είναι

η εκτέλεση έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tpd.gr/?p=3940