ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Χορήγηση δανείων από το ΤΠΔ σε ΟΤΑ και άλλους Φορείς , σύμφωνα με το Π.Δ 169/2013

         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

  1. Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1»
  2. Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2»