ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Επιχορήγηση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Επιχορήγηση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

  1. Το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων δύναται να επιχορηγεί τους Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. που συστήθηκαν από Ο.Τ.Α., και μετέχουν στα προγράμματα με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με σκοπό την κάλυψη του κόστους προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας στα οποία απασχολούνται οι ωφελούμενοι των άνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας,

    Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tpd.gr/?p=3948