ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Επιχορήγηση των ΟΤΑ από πόρους του Τ.Π.Δ για εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων υποδομών γενικού ενδιαφέροντος

Δράση 4.3.4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ

Zip

Zip