ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Επιχορήγηση των ΟΤΑ από πόρους του Τ.Π.Δ για εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων υποδομών γενικού ενδιαφέροντος

Επιχορήγηση των ΟΤΑ από πόρους του Τ.Π.Δ για εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων υποδομών γενικού ενδιαφέροντος

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε επιχορηγεί τους Δήμους της χώρας για την εκπόνηση μελετών και την υποστήριξη των διαδικασιών ωρίμανσης έργων υποδομών ή έργων γενικού ενδιαφέροντος.

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους Δήμους κυμαίνεται από 15.000€ έως 85.000€  ανά Δήμο και καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων Ο.Τ.Α. α) για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών και β)  για την ωρίμανση του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τ.Π.Δ: http://www.tpd.gr/?p=3948  και στην  ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α   Α.Ε : http://www.eetaa.gr/index.php?tag=tpd_meletes2