ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Με την αρ. 4748/20-02-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ) εγκρίθηκε η κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμωνμε την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

α) Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης

β) Η βελτίωση των υποδομών

γ) Η αύξηση της απασχόλησης

δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων

Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των δήμων.Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Δήμοι καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι όλη η χώρα. Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος,ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.

β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι:κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών καιπολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω.

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ-055) με προϋπολογισμό τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000)€.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/