ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Με την ΚΥΑ 13022/2018 (ΦΕΚ 1377/Β/24-04-2018) εγκρίθηκε η εφαρμογή Ειδικού Προγράμματος Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA)  Α ́ και Β ́ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», η αποπληρωμή των οποίων θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι: α) η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, β) η βελτίωση των βασικών υποδομών των δήμων γ) η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών

έργων, της προσπελασιμότητας με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και προστασίας από φυσικές καταστροφές και δ) η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο επίτευξης του κατωτέρω σκοπού.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),  αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α ́ και Β ́ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις ‘Υδρευσης – Αποχέτευσης και οι Σύνδεσμοι OTA.

Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι όλη η χώρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του θα ανέλθει μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000,00) ευρώ.

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» πραγματοποιείται μέσω των  επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται  από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ:

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/