ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Χορήγηση δανείων από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πόρους του Τ.Π.Δ σε ΟΤΑ

Χορήγηση δανείων από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πόρους του Τ.Π.Δ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δανειοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., Συνδέσμους και Ενώσεων Ο.Τ.Α) για επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης δρόμων / οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της

κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tpd.gr/?p=3942