ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υποστήριξη Δικαιούχων από τη ΜΟΔ Α.Ε

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΔ Α.Ε

Η ΜΟΔ παρέχει μέσω Ειδικών Ομάδων συμβουλευτική και τεχνική στήριξη (επιτόπου ή εξ αποστάσεως) σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων για τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας και την ωρίμανση / υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα και την υλοποίησή τους.

https://www.mou.gr/el/Pages/SupportingBeneficiaries.aspx

Η ΜΟΔ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ :

https://www.mou.gr/el/Pages/otasupportnews.aspx?type=%ce%a5%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%20%ce%94%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd&EDA=

Ενίσχυση Δήμων μικρών νησιών: https://www.mou.gr/el/Pages/smallislands.aspx

Σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο : https://www.mou.gr/elibrary/Brochure_SmallIslands.pdf