ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»