ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Χρηματοδότηση των ΟΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών –  Πρόγραμμα «Φιλόδημος»

         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»