ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κατάλογος Προμηθευτών

Κατάλογος Προμηθευτών / Παρεχομένων Υπηρεσιών


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλεί τους ενδιαφερόμενους
που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση για
εγγραφή σε Κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση α.π. 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ
3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β1856/Β/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των
Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και
έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β’ αυτής, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Σχετικά Αρχεία


Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Υπόδειγμα Αίτησης