ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
RIS3

Έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)


Η προσέγγιση της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την καινοτομία (RIS3) αποτελεί μια ολοκληρωμένη και χωρικά προσδιορισμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού η οποία: για το σχεδιασμό της στρατηγικής.
  •  επικεντρώνει τις πολιτικές υποστήριξης και επενδύσεων σε λίγες βασικές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες ανάπτυξης βασισμένη στη γνώση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ΤΠΕ
  •  οικοδομεί πάνω στα δυνατά σημεία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας
  •  υποστηρίζει τεχνολογικές και μη τεχνολογικές μορφές καινοτομίας και επιδιώκει τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων
  •  εμπλέκει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση τους κοινωνικούς εταίρους και ενθαρρύνει την καινοτομία και τον πειραματισμό
  •  βασίζεται στην τεκμηρίωση και περιλαμβάνει ένα συνεκτικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας,
Τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς της RIS3»

Σχετικά Αρχεία


Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής συμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 εδάφιο αα του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/ 8-12-2014)

 

Προσκλήσεις