ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΠΑΑ 2014-2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020


Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καλύπτει την επικράτεια της Ελλάδας. Για την οριοθέτησή των αγροτικών περιοχών χρησιμοποιήθηκε η πρόσφατη «Τυπολογία αγροτικών – αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010», η οποία αποτελεί προσαρμογή προγενέστερης μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία ως «αγροτικές περιοχές» χαρακτηρίζονται οι ενδιάμεσες και κυρίως αγροτικές περιοχές, ήτοι οι 52 από τους 54 Νομούς της Ελλάδας, εξαιρουμένων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι «αγροτικές περιοχές» καλύπτουν το 93,2% της Ελληνικής επικράτειας (82,3% αγροτικές και 12,1% ενδιάμεσες) και κατοικεί σε αυτές περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας (54,5%).

Σχετικά Αρχεία


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Προσκλήσεις-Εντάξεις)

Οδηγός Επικοινωνίας – Δημοσιότητας ΠΑΑ

Επεξηγηματική Πινακίδα ΠΑΑ

Μέτρο 16 – Συνεργασία

Δράση 4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων

Δράση 4.3.4 Αγροτική Οδοποιϊα

Ενημερωτικό video που αφορά την Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής από δικαιούχους Δημοσίων έργων