ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Βοηθητικό Υλικό

Βοηθητικό Υλικό


Για να υπάρχει μία ενιαία και διακριτή εικόνα του ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας, δηλαδή να τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κοινές τεχνικές προδιαγραφές σε όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, έχουμε συγκεντρώσει τα πλέον απαραίτητα σήματα (εμβλήματα, λογότυπα, stickers) που απαιτούνται για τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, υποχρεωτικές και μη. Επίσης, είναι διαθέσιμος ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 ο οποίος αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία.

Σχετικά Αρχεία


Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


ΕΡΓΑ PHASING
PHASING 2 ΕΠ ΠΕΡΑ ΣΕ ΥΜΕΠΕΡΑ ΦΑΣΗ Α
PHASING 2 ΕΠ ΠΕΡΑ ΣΕ ΥΜΕΠΕΡΑ ΦΑΣΗ Β
PHASING ΦΑΣΗ 2 ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ PHASING ΦΑΣΗ A ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
Οδηγίες για την ανάρτηση Μόνιμης Πινακίδας
Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
Οδηγός Αφισών
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Οδηγίες για την ανάρτηση προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΤΠΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΤΠΑ

Οδηγίες και υποδείγματα για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας

ΜΟΝΙΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΤΠΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΤΠΑ

Οδηγίες για δημιουργία και τοποθέτηση αφίσας

Οδηγίες για δημιουργία και τοποθέτηση αφίσας

Τεχνικές προδιαγραφές λογοτυπων

Λογότυπο ΕΣΠΑ (ασπρόμαυρο)

Λογότυπο ΕΣΠΑ (έγχρωμο)

Λογότυπο ΕΕ (ασπρόμαυρο)

Σημαία Ε.Ε. (έγχρωμη)

Οπτική ταυτότητα (stickers) για αφίσες, καταχωρήσεις κτλ