ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εκχωρήσεις του ΕΠ

Εκχωρήσεις του ΕΠ

Η ΔΑ, κατά την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), προσδιορίζει:

  – Εάν θα αξιοποιήσει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς.

  – Τις δράσεις του ΕΠ, τη διαχείριση των οποίων θα αναθέσει σε Ενδιάμεσους Φορείς ΕΦ.

  – Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Οι Υπηρεσίες που ορίστηκαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς είναι:

  – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση του μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014-2020, που αφορά στην συνεισφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 82/15-01-2018 (ΦΕΚ 49/Τβ/18-01-2018) (ΑΔΑ Ω97Ρ7ΛΗ-Τ9Β) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.


Σχετικά Αρχεία


ΦΕΚ Αριθ. 82 Απόφαση Ορισμού Ανάθεσης ΕΦ ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Απόφαση Ορισμού Ανάθεσης ΕΦ με παραρτήματα

Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα του Τουρισμού.