ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εκχωρήσεις του ΕΠ

Εκχωρήσεις του ΕΠ

 

Η ΔΑ, κατά την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), προσδιορίζει:

  – Εάν θα αξιοποιήσει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς.

  – Τις δράσεις του ΕΠ, τη διαχείριση των οποίων θα αναθέσει σε Ενδιάμεσους Φορείς ΕΦ.

  – Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Οι Υπηρεσίες που ορίστηκαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς είναι:

  – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση του μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014-2020, που αφορά στην συνεισφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 82/15-01-2018 (ΦΕΚ 49/Τβ/18-01-2018) (ΑΔΑ Ω97Ρ7ΛΗ-Τ9Β) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.


Σχετικά Αρχεία


ΦΕΚ ΑΡΙΘΜ. 82 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΦ ΤΕΠΙΧ ΙΙ

ΑΠΟΦ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΦ με παραρτήματα_Ω97Ρ7ΛΗ-Τ9Β

 

Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα του Τουρισμού.