ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Οδηγίες για ενημέρωση μέσω διαδικτύου

Οδηγίες για ενημέρωση μέσω διαδικτύου


Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία, παρέχοντας στον διαδικτυακό του τόπο, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Στο διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να υπάρχουν:
  1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα(βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»).
  2. Το σήμα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα(βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»).
 
Παρακάτω διατίθενται υποδείγματα sticker για το διαδίκτυο, καθώς και οι σχετικές οδηγίες. Σε περίπτωση που χρειαστεί αναδημιουργία της μακέτας του sticker, λογότυπα και εμβλήματα διατίθενται στη σελίδα «βοηθητικό υλικό».
Η οπτική αυτή ταυτότητα (sticker), η οποία αποτελεί την επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετείται στην σελίδα του διαδικτυακού τόπου του δικαιούχου στην οποία παρέχεται σύμφωνα με την υποχρέωση η σύντομη περιγραφή της πράξης, σε θέση που είναι ορατή και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω.

Σχετικά Αρχεία


Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020