ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Οδηγίες και υποδείγματα για την ανάρτηση προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας

Οδηγίες και υποδείγματα για την ανάρτηση προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας 


Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος υποχρεούται να αναρτήσει προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εφόσον συντρέχουν και οι δύο παρακάτω συνθήκες:
  • όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και
  • όταν η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.
Στη προσωρινή πινακίδα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά το όνομα της πράξης, ο κύριος στόχος της πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
Επιπλέον:
  • Προς διευκόλυνση του δικαιούχου, ο κύριος στόχος της πράξης θα παρέχεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, κατόπιν αιτήματός του.
  • Στην περίπτωση πράξεων υποδομών και κατασκευαστικών έργων, αναγράφεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης της πράξης ή όπως ορίζεται από οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.
  • Στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων, αναγράφεται ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου με διάκριση σε δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτική συμμετοχή.
  • Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.
  • Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων
».