ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

I. Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ

Απόφαση Έγκρισης Γενικής ΕAC 7

Ενιαίο Σύστημα Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020_(14-06-2017)

Οδηγίες και Κατευθύνσεις για την Παρακολούθηση των Δεικτών (ΤΕΛΙΚΟ)

Παραρτήματα Eνιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών (14-06-2017)

  Ορισμός Δεικτών Παράρτημα 3

  Ορισμός Δεικτών Παράρτημα 4

II. Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α


Οι δικαιούχοι πράξεων (έργων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 ο οποίος εκπονήθηκε τον Μάιο 2015 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και κατά περίπτωση προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας υποχρεωτικά:
  • το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014
  • αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη.
Όταν ένα μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά μία ή περισσότερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, η αναφορά στο Ταμείο μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες και υποδείγματα για τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας στις οποίες προβαίνει ο δικαιούχος, ανάλογα με το είδος της πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Οι ενέργειες αυτές διακρίνονται σε υποχρεωτικές και μη. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος προβαίνει σε μη υποχρεωτικές ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, είναι υποχρεωμένος να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

Υποχρεωτικές Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας


Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας (εργοταξιακής)
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση προσωρινής πινακίδας σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό:
  • όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και
  • όταν η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
 
Ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας
Μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής και εντός τριμήνου το αργότερο, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση της προσωρινής πινακίδας –εφόσον υπάρχει- και για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό:
  • όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και
  • όταν η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
 
Ενημέρωση μέσω διαδικτυακού τόπου
Ο δικαιούχος, μέσα από τον διαδικτυακό του τόπο, ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
Τοποθέτηση αφίσας
Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, ο δικαιούχος τοποθετεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφορίες για το έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
Έγγραφα ενημέρωσης ωφελουμένων
Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά περίπτωση για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει υποχρεωτικά ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
 
Άλλες Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας

Τηλεόραση (pack shot)
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε ενέργειες προβολής και επικοινωνίας στην τηλεόραση, κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συγκεκριμένα εμβλήματα και αναφορές στην Ένωση και στα Ταμεία.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
 
Ραδιοφωνικά μηνύματα
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε ενέργειες προβολής και επικοινωνίας στην τηλεόραση, κάθε ραδιοφωνικό μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
  1. Την αναφορά στο οικείο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση
  2. Τη φράση: «ΕΣΠΑ – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
 
Προωθητικά υλικά
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί στην παραγωγή προωθητικού επικοινωνιακού υλικού (banners, roll-ups, αφισέτες, προσκλήσεις, υλικό ημερίδων και εκδηλώσεων, εκτυπώσεων βινυλίου, κλπ), υποχρεούται να τηρήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές, κατ΄ αναλογία των προδιαγραφών που τίθενται για τις υποχρεωτικές ενέργειες.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ