ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Στρατηγική Επικοινωνίας Ε.Π

Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος


Η πληροφόρηση για τις ευκαιρίες και η επικοινωνία των επιτευγμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν σημαντική θέση στους στόχους της πολιτικής της. Το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τους στόχους της Πολιτικής της Συνοχής αποτελούν κομβικά ζητήματα, κάτι το οποίο καταδεικνύεται από την αυξάνουσα βαρύτητά τους στους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς στις τελευταίες προγραμματικές περιόδους.

Η βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής ενημέρωσης και επικοινωνίας βαρύνει τόσο τη Διαχειριστική Αρχή όσο και τους δικαιούχους.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΕΠ ΠΣΤΕ) περιγράφει την επικοινωνιακή προσέγγιση που υιοθετεί το ΕΠ ΠΣΤΕ για να ενημερώσει τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και το ευρύ κοινό για τις ωφέλειες που αναδεικνύονται στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΣΤΕ έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 19/06/2015. Για να διαβάσετε το συνολικό κείμενο της Στρατηγικής Επικοινωνίας, μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω αρχείο.

Σχετικά Αρχεία


Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας