ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020 έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 και τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Αντιπεριφερειάρχη που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 3), η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του Προέδρου της. Σύμφωνα, επίσης, με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 6), η διαδικασία λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται είτε μέσω Συνεδριάσεων είτε μέσω Γραπτών διαδικασιών για επείγοντα θέματα ή για θέματα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


37η Γραπτή Διαδικασία

36η Γραπτή Διαδικασία

35η Γραπτή Διαδικασία

34η Γραπτή Διαδικασία

33η Γραπτή Διαδικασία

32η Γραπτή Διαδικασία

31η Γραπτή Διαδικασία

30η Γραπτή Διαδικασία

29η Γραπτή Διαδικασία

28η Γραπτή Διαδικασία

27η Γραπτή Διαδικασία

26η Γραπτή Διαδικασία

25η Γραπτή Διαδικασία

24η Γραπτή Διαδικασία

23η Γραπτή Διαδικασία

22η Γραπτή Διαδικασία

21η Γραπτή Διαδικασία

20η Γραπτή Διαδικασία

19η Γραπτή Διαδικασία

18η Γραπτή Διαδικασία

17η Γραπτή Διαδικασία

16η Γραπτή Διαδικασία

15η Γραπτή Διαδικασία

14η Γραπτή Διαδικασία

13η Γραπτή Διαδικασία

12η Γραπτή Διαδικασία

11η Γραπτή Διαδικασία

10η Γραπτή Διαδικασία

9η Γραπτή Διαδικασία

8η Γραπτή Διαδικασία