ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020 έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 και τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Αντιπεριφερειάρχη που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 3), η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του Προέδρου της. Σύμφωνα, επίσης, με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 6), η διαδικασία λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται είτε μέσω Συνεδριάσεων είτε μέσω Γραπτών διαδικασιών για επείγοντα θέματα ή για θέματα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

Σχετικά Αρχεία


Φ.Ε.Κ. Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης

Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΕΚ_Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης ΕπΠα

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις & Συμπεράσματα    Φάκελλος Επιτροπής     Παρουσιάσεις         

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις & Συμπεράσματα     Φάκελλος Επιτροπής (Μέρος 1)    Φάκελλος Επιτροπής (Μέρος 2)  

 Παρουσιάσεις         

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 2017

Χρήσιμο υλικό (1)Αποφάσεις & Συμπεράσματα 

Χρήσιμο υλικό (3)Χρήσιμο υλικό (4)

ΠρόσκλησηΗμερήσια Διάταξη

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2018

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη

Φάκελος 4ης ΕπΠα

Απόφαση ΕπΠα ΠΕΠ 11 2018

Παρουσιάσεις 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης:

4η Συν Εξειδίκευση ΕΠ

Αναθεώρηση του ΕΠ ΠΣΤΕ 2014-2020

Αξιολόγηση του ΕΠ ΠΣΤΕ 2014-2020

Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών 10-11-2018

Διαχείριση Λυμάτων

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων

Παρουσίαση ΕΚΤ

Παρουσίαση ΕΠ ΠΑ 2018

Πληροφόρηση Επικοινωνία ΕΠ

Πορεία Υλοποίησης 23-11-18 final

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 


15Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

16Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

17Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Φάκελος Επ.Πα.