ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020 έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 και τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Αντιπεριφερειάρχη που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 3), η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του Προέδρου της. Σύμφωνα, επίσης, με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 6), η διαδικασία λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται είτε μέσω Συνεδριάσεων είτε μέσω Γραπτών διαδικασιών για επείγοντα θέματα ή για θέματα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

Σχετικά Αρχεία


Φ.Ε.Κ. Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης

Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΕΚ_Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης ΕπΠα

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις & Συμπεράσματα    Φάκελλος Επιτροπής     Παρουσιάσεις         

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις & Συμπεράσματα     Φάκελλος Επιτροπής (Μέρος 1)    Φάκελλος Επιτροπής (Μέρος 2)  

 Παρουσιάσεις         

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 2017

Χρήσιμο υλικό (1)Αποφάσεις & Συμπεράσματα 

Χρήσιμο υλικό (3)Χρήσιμο υλικό (4)

ΠρόσκλησηΗμερήσια Διάταξη

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2018

  Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη

Φάκελος 4ης ΕπΠα

  

ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 


15Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

16Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

17Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Φάκελος Επ.Πα.