ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020 έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 και τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Αντιπεριφερειάρχη που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 3), η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του Προέδρου της. Σύμφωνα, επίσης, με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 6), η διαδικασία λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται είτε μέσω Συνεδριάσεων είτε μέσω Γραπτών διαδικασιών για επείγοντα θέματα ή για θέματα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Σχετικά Αρχεία


ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης

Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΕΚ Τροποποίησης Απόφασης Συγκρότησης ΕπΠα

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση 

Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις και Συμπεράσματα

Φάκελος Επιτροπής

Παρουσιάσεις         

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση 

Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις και Συμπεράσματα

 Φάκελος Επιτροπής (Μέρος 1)

Φάκελος Επιτροπής (Μέρος 2)  

Παρουσιάσεις         

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις και Συμπεράσματα 

Χρήσιμο υλικό (Μέρος 2)

Χρήσιμο υλικό (Μέρος 3)

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη

Απόφασεις και Συμπεράσματα

Φάκελος Επιτροπής

Παρουσιάσεις

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις και Συμπεράσματα

Φάκελος Επιτροπής

Παρουσιάσεις

ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 


 

37η Γραπτή Διαδικασία

36η Γραπτή Διαδικασία

35η Γραπτή Διαδικασία

34η Γραπτή Διαδικασία

33η Γραπτή Διαδικασία

32η Γραπτή Διαδικασία

31η Γραπτή Διαδικασία

30η Γραπτή Διαδικασία

29η Γραπτή Διαδικασία

28η Γραπτή Διαδικασία

27η Γραπτή Διαδικασία

26η Γραπτή Διαδικασία

25η Γραπτή Διαδικασία

24η Γραπτή Διαδικασία

23η Γραπτή Διαδικασία

22η Γραπτή Διαδικασία