ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εκθέσεις-Αξιολογήσεις

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Κοινωνικών Δομών

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Κοινωνικών Δομών

Παράρτημα Β

Ετήσιες Εκθέσεις

2015

2016

2017

2018

2019

Σύνοψη για τους πολίτες 2019