ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Παρουσίαση Επιχειρησιακού Πρόγραμματος 2014-2020

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020


 
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 193.228.396,00 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων ποσό 96.614.198,00 ευρώ αποτελεί την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το ΕΚΤ συνεισφέρει με ποσό 31.767.244,00 ευρώ και το ΕΤΠΑ με ποσό 64.846.954,00 ευρώ.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συμβάλλει τόσο στην προώθηση της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και στην προώθηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι πόροι κατανέμονται σε 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) και σε επί μέρους Επενδυτικές Προτεραιότητες, με γνώμονα την ιεράρχηση των αναγκών και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της συνολικής στρατηγικής της Περιφέρειας.
Όραμα
«Ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη».
Στόχοι
  • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας.
  • Η διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων.
  • Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
  • Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας.
  • Η προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας.

Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021


Programme_2014GR16M2OP007_6_0_el

 
 

Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2020


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Εκτελεστική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2019


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Παράρτημα

Εκτελεστική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2018


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Εκτελεστική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2017


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής