ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Παρουσίαση Διαχειριστικής Αρχής

Παρουσίαση


Η Διαχειριστική Αρχή
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον οικείο Περιφερειάρχη, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4314/2014 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

Αρμοδιότητες.
Οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3614/2007. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

Σχετικά Αρχεία


 

ΚΥΑ Σύστασης Υπηρεσίας

 

Υ.Α. Αναδιάρθρωσης ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Πιστοποίηση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Στερεάς Ελλάδας