1-Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας