Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 42

Αναλυτικά


Τίτλος:  Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια, συμπληρωματικά με την σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.

Ειδικός Στόχος:  Μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης.

Δράση: Bελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚΒ

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:  2.000.0000€

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 19.3.2018

Ημερομηνία Λήξης: 30.4.2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 42