Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 92

Αναλυτικά

Τίτλος: Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Επενδυτική Προτεραιότητα: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Ειδικός Στόχος: Προσαρμογή των εργαζομένων και των ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον

Δράση: Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 2.290.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 11.04.2022

Ημερομηνία Λήξης: 31.08.2022

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 92

Συνημμένα Πρόσκλησης 92

Πρόσκληση 92 – 1η Τροποποίηση