Έναρξη διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021-2027

Λαμία 11 – 3 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , ταχ. δνση : Υψηλάντη 12, 35131 Λαμία , www.stereaellada.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος ,  Ιωάννης Κούτσικος, τηλ 2231350907, 2231350900 , ως Αρχή Σχεδιασμού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021 2027», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει:

α. Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021 2027», βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://stereaellada.gr/wp-content/uploads/2022/02/SEA_PSTE-2021-2027_Draft.pdf

 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.