Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 86

Αναλυτικά


Τίτλος: Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης Έργων στον Τομέα του Πολιτισμού

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός Στόχος: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς

Δράση: Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων στον τομέα του Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 13.12.2021

Ημερομηνία Λήξης: 31.03.2022

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 86

Συνημμένα Πρόσκλησης 86