A/A: –

Κωδικός Έργου: 5073829

Αναλυτικά


Τίτλος: Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε χώρους διαμονής Προσφύγων – Μεταναστών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
​Περιγραφή: Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία ή η ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στις περιοχές όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID-19 και η παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων, εντός των χώρων διαμονής των ωφελούμενων. Ειδικότερα, επειδή το υφιστάμενο υγειονομικό προσωπικό που δραστηριοποιείται στα Κέντρα Φιλοξενίας, έχει επιβαρυνθεί δραματικά λόγω των αυξημένων υπηρεσιών υγείας που καλείται να παρέχει, ενώ ταυτόχρονα η εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν επιτρέπουν να γνωρίζουμε το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της κρίσης, συγκροτείται ομάδα επαγγελματιών υγείας, με αντικείμενο: 1. Τον ιατρικό έλεγχο (κλινικό και κατά περίπτωση εργαστηριακό) –entry screening και η καταγραφή σημαντικών υγειονομικών παραμέτρων του πληθυσμού ελέγχου, 2. Παροχή όπου χρειάζεται άμεσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα παιδιών, εγκύων γυναικών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού παρέμβασης. 3. Λοιπές δράσεις δημόσιας υγείας που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων. 4. Διαλογή ύποπτων κρουσμάτων, μεταδιδόμενων λοιμογόνων νοσημάτων που ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες στη δημόσια υγεία (COVID- 19, ελονοσία, ιλαρά, κλπ.) και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την απομόνωση και τη διαχείριση τους, στους νεοαφειχθέντες ή ήδη διαμένοντες στο Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε χώρους διαμονής Προσφύγων – Μεταναστών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΚΦΠΜ, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα, εντός ή πέριξ των Κέντρων Φιλοξενίας. Κατά τη διαλογή αυτή, τα διαγνωσμένα και ύποπτα περιστατικά για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο, θα απομονώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (λυόμενοι οικίσκοι ή μεγάλες σκηνές κατάλληλα διαμορφωμένες). Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών έρχεται να δράσει συμπληρωματικά των υπηρεσιών δημόσιας υγείας που παρέχονται από άλλους φορείς ενώ η προμήθεια εξειδικευμένων ιατροφαρμακευτικών αναλωσίμων (προστατευτικές μάσκες, διαγνωστικά τεστ, κλπ.) καθώς και υπηρεσίες εργαστηρίων και απολύμανσης που απαιτούνται για τη διαχείριση των περιστατικών COVID-19 και δεν είχαν προβλεφθεί από άλλα προγράμματα και Ταμεία της ΕΕ, παράγουν προστιθέμενη αξία στις μέχρι τώρα αναληφθείσες δράσεις. Το Έργο θα υλοποιηθεί μέσα από ένα (1) κύριο Υποέργο (ΥΕ), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Το Υποέργο 1 (ΥΠ1) έχει τίτλο: Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε χώρους διαμονής Προσφύγων – Μεταναστών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της Πράξης (Π) του Υποέργου 1 είναι τα ακόλουθα: 1. Κατάλογος των προσληφθέντων, όπου αναγράφονται η ημερομηνία σύμβασης/ανάληψης υπηρεσίας, η τοποθέτηση κάθε προσληφθέντος στις δομές που υπηρετεί και τα αντίστοιχα διαστήματα, το αντικείμενο εργασίας των δομών. Ο Κατάλογος θα ενημερώνεται ανελλιπώς με ευθύνη του δικαιούχου και θα τηρείται στο αρχείο του Υποέργου. 2. Έντυπο μηνιαίας συγκεντρωτικής καταγραφής παρουσιών και εφημεριών, υπερωριών προσωπικού. Στο έντυπο βεβαιώνεται η απασχόληση του επικουρικού προσωπικού του υποέργου όπως αυτή προκύπτει από τα ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία παρουσιολόγια, όπως τηρούνται στην έδρα κάθε φορέα με ευθύνη του ορισθέντα υπεύθυνου του φορέα, και όπως έχουν καταγραφεί στο ΤΔΥ. 3. Εξαμηνιαίες εκθέσεις που περιλαμβάνουν: – Περιγραφή υπηρεσιών σε αριθμό ατόμων (στατιστική αποτύπωση) από τον πληθυσμό της παρέμβασης – Συνοπτική αναφορά διαπιστωμένων αναγκών προάσπισης δημόσιας υγείας σε όλα τα στάδια παρέμβασης όπως πρόληψη, μείωση της βλάβης (harm reduction), αντιμετώπιση περιστατικών και θεραπευτικές παρεμβάσεις. – Εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου προτάσεις βελτίωσης υγειονομικών παραμέτρων (συνθηκών διαβίωσης) σε κάθε δομή διαβίωσης μεταναστών – προσφύγων. – Λίστα χρησιμοποιούμενων αναλωσίμων προϊόντων. Τα παραδοτέα αυτά περιγράφουν το φυσικό αντικείμενο του έργου και δεν αφορούν περαιτέρω ιατρικά δεδομένα που το Υπουργείο Υγείας θα ζητά ενδεχομένως από τις Ομάδες.

Σχετικά Αρχεία:


Ένταξη Πράξης 5073829