Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη Δράση 2.β.1.1 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει