Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου παρακαλούμε όπως διαβάσετε  το Concept Paper του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» (έκδοση: Δεκέμβριος 2020).

Το Concept Paper αποτελεί το πρώτο συνοπτικό κείμενο διαβούλευσης του Ε.Π. «Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή  2021-2027», στο οποίο περιγράφονται η στρατηγική, η αρχιτεκτονική και οι βασικοί στόχοι αυτού.

Το Πρόγραμμα σχεδιάζεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της χώρας για τον Τομέα Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη βιώσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών υποδομών και έξυπνων συστημάτων, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην κυκλική οικονομία και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που θα υπηρετούν τον πολίτη, ενώ θα συμβάλλουν στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος είναι η ουσιαστική συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία  των φορέων της εταιρικής σχέσης. Η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων στον σχεδιασμό του Προγράμματος γίνεται μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης που αποσκοπεί στη συμμετοχή  και  διατύπωση απόψεων όσο το δυνατόν περισσότερων εμπλεκομένων.

Η συμμετοχή σας στον σχολιασμό του συνημμένου Concept Paper θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του νέου Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η  1η Διαβούλευση επί του ΕΠ Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή ΠΠ 2021 – 2027, η οποία θα διαρκέσει έως 22/1/2021, με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Concept Paper και του σχετικού ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση από εσάς.