Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 75

Αναλυτικά


Τίτλος: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική Προτεραιότητα: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Δράση: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 13.10.2020

Ημερομηνία Λήξης: 03.11.2020

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση

  Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα Α (Γενική)

  Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα Β (Σώρρευση)

  Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα Γ (Έξοδα εκτός ΠΣΕ)

  Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα Δ (Μη υπόχρεοι ΦΠΑ)

  Παράρτημα VΙ – Δήλωση ΜΜΕ

Χρήσιμα αρχεία προς υποψήφιους επενδυτές:

Εγχειρίδιο Εγγραφής στο ΠΣΚΕ

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης

   Έντυπο Αλλαγής Δικαιωμάτων Υφιστάμενου Χρήστη ΠΣΚΕ

Εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας

Υποδείγματα Δικαιολογητικών