A/A: –

Κωδικός Έργου: 5070602

Αναλυτικά


Τίτλος: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
​Περιγραφή: Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ενίσχυση και στήριξη των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19. Πλαισιώνεται θεσμικά από Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020) με τον οποίο κυρώθηκαν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 11.03.2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) καθώς και με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ όσον αφορά ειδικά μέτρα για κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.
Η πράξη περιλαμβάνει την ενίσχυση: α) της 5ης ΥΠΕ και των δομών της ΠΦΥ β) των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) των ΦΠΥΥ, π.χ. ΕΚΑΒ, ΟΚΑΝΑ με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα ως 24 μηνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών • άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού • εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. • παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού. • ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Τα παραπάνω απαιτούν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όλων που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων και Φορέων Υγείας. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φορείς με τις ΠΝΠ και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από Υ.Υ. και ΥΠΕ. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Επισυνάπτεται πίνακας με στοιχεία πλήθους εγκρίσεων – προσλήψεων ιατρικού και λοιπού προσωπικού κατά φορέα υγείας, με ανάληψη υπηρεσίας με νωρίτερη έναρξη κυρίως από Μάρτιο 2020. Το επικουρικό προσωπικό που έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία χρηματοδοτήθηκε αρχικά από ειδική επιχορήγηση του ΓΛΚ ή ιδίους πόρους και στη συνέχεια από Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ του Υ.Y. (ΣΑ091) μέχρι έναρξη συγχρηματοδότησης από ΣΑΕΠ. Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση από ΕΚΤ είναι η 1-2-2020 και λήξης η 31-12-2023. Επιλέξιμες δαπάνες: άμεσες δαπάνες προσωπικού που αφορούν το συνολικό κόστος μισθοδοσίας (μικτό μισθοδοτικό κόστος) βάσει παραστατικών, ήτοι οι μικτές αποδοχές αντίστοιχες της θέσης που τοποθετούνται, συμπεριλαμβανομένου του μικτού κόστους των εφημεριών, νυχτερινά-εξαιρέσιμα, υπερωρίες και πάσης φύσεως επιδομάτων, οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν στα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους της κατ. «Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού» που υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών και προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών εξόδων, αναλωσίμων, όπως ΜΑΠ κ.α. Ως εκ τούτου η δαπάνη συναρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό του προσληφθέντος επικουρικού προσωπικού που αποδεικνυόμενα παρέχει υπηρεσίες.
Παραδοτέα πράξης: Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου παρακολουθείται και αποτυπώνεται κατ ελάχιστον με τα κάτωθι έγγραφα: 1. Αποφάσεις έγκρισης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας 2. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 3. Κατάλογος των προσληφθέντων, όπου αναγράφονται η ημερομηνία σύμβασης/ανάληψης υπηρεσίας, η τοποθέτησή του στα τμήματα που υπηρετεί και τα αντίστοιχα διαστήματα, ο οποίος θα ενημερώνεται ανελλιπώς με ευθύνη του Συνδικαιούχου για τυχόν περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων 4. Έντυπο μηνιαίας συγκεντρωτικής καταγραφής παρουσιών και εφημεριών προσωπικού Τα 3 και 4 αποτελούν παραδοτέα της πράξης. Για το υποέργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συντονισμού στο επίπεδο της πράξης» ενδεικτικά παραδοτέα: Διμηνιαίες Απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων /ενεργειών παροχής υποστήριξης (βλ επισυναπτόμενη περιγραφή).

Σχετικά Αρχεία:


Απόφαση Ένταξης 5070602