Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 74

Αναλυτικά

Τίτλος: Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Ειδικός Στόχος: Ολοκλήρωση διασυνδέσεων περιφερειακών και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ

Δράση: Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 4.500.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:21.09.2020

Ημερομηνία Λήξης: 30.06.2021

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 74

Συνημμένα Πρόσκλησης 74