Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 72

Αναλυτικά

Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2020 – 2021)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2020 – 2021)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 58.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 27.07.2020

Ημερομηνία Λήξης: 31.08.2020

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 72

Συνημμένα Πρόσκλησης 72