Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 69

Αναλυτικά

Τίτλος: Βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός Στόχος: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Δράση: Βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 5.600.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 18.05.2020

Ημερομηνία Λήξης: 31.12.2021

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 69

Συνημμένα Πρόσκλησης 69