Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 66

Αναλυτικά


Τίτλος: Εφαρμογή συστημάτων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Ειδικός Στόχος: Μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης

Δράση: Εφαρμογή συστημάτων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 800.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 30.04.2020

Ημερομηνία Λήξης: 31.12.2021

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 66

Συνημμένα Πρόσκλησης 66