Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 62

Αναλυτικά


Τίτλος: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Επενδυτική Προτεραιότητα: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Ειδικός Στόχος: Προσαρμογή των εργαζομένων και των ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον

Δράση: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 24.02.2020

Ημερομηνία Λήξης: 31.08.2020

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 62

Συνημμένα Πρόσκλησης 62