Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 61

Αναλυτικά


Τίτλος: Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ»

Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Ειδικός Στόχος: Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών

Δράση: Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 250.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 07-01-2020

Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2021

Σχετικά Αρχεία:


 Πρόσκληση 61

Συνημμένα Πρόσκλησης 61