Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 60

Αναλυτικά


Τίτλος: Δημιουργία Πράσινων Σημείων

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Άξονας: Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος: Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Δράση: Δημιουργία “Πράσινων Σημείων” και Δικτύωσή τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Προϋπολογισμός: 8.500.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 02.09.2019

Ημερομηνία Λήξης: 30.09.2020

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 60

Συνημμένα Πρόσκλησης 60

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 60

Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης 60

Σχέδιο Έκθεσης ΥΓΟΣ Πράσινου Σημείου

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 60