Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 57

Αναλυτικά


Τίτλος: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών

Επενδυτική Προτεραιότητα: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Ειδικός Στόχος: Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών  (με προτεραιότητα στους κλάδους της RIS3)

Δράση: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 11.07.2019

Ημερομηνία Λήξης: 03.02.2020

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 57 ΤΠΕ – 8η_Τροποποίηση

Πρόσκληση 57 ΤΠΕ – 7η Τροποποίηση

Πρόσκληση 57 ΤΠΕ – 6η Τροποποίηση

Πρόσκληση 57 ΤΠΕ – 5η Τροποποίηση

Πρόσκληση 57 ΤΠΕ – 4η Τροποποίηση

Πρόσκληση 57 ΤΠΕ – 3η Τροποποίηση

Πρόσκληση 57 ΤΠΕ – 2η Τροποποίηση

Πρόσκληση 57 ΤΠΕ – 1η Τροποποίηση

Πρόσκληση 57 ΤΠΕ

Παράρτημα Ι.2 ΤΠΕ

ΠΑΡ-V Δήλωση-ΜΜΕ

Γενική Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση De minimis

Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη και την υποβολή πρότασης


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020
«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Ερωτήσεις – Απαντήσεις ΤΠΕ (20-12-2019)