Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 56

Αναλυτικά


Τίτλος: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος:  Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Δράση: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΤΣ

Προϋπολογισμός: 3.650.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 02.09.2019

Ημερομηνία Λήξης: 31.12.2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 56

Συνημμένα Πρόσκλησης 56