Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 54

Αναλυτικά

Τίτλος: Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος: Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

Δράση: Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 255.003,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 18/06/2019

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 54

Συνημμένα Πρόσκλησης 54

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 54

Συνημμένα Πρόσκλησης 54 Τροποποίηση