Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: –

Αναλυτικά


Τίτλος:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περ. Στερεάς Ελλάδας στην παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ των περιοχών ΟΧΕ/ΒΑΑ» της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλων υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Άξονας: 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Ειδικός Στόχος:  

Δράση: 

Ταμείο συγχρηματοδότησης: 

Προϋπολογισμός:  49.600,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 

Ημερομηνία Λήξης: 

Σχετικά Αρχεία:


19PROC004891198