Θέμα: Πρόσκληση

Αντικείμενο Έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του έτους 2019 με βάση τα οριζόμενα στο Άρθρο 1111 «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου ‘Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τις σχετικές εγκυκλίους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Ο Σύμβουλος θα συμβάλλει ιδιαίτερα στη σύνταξη των ακόλουθων κεφαλαίων:
α) την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων·
β) τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας·
γ) τη συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
δ) την πρόοδο της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος·
ε) την πρόοδο της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία·
στ) την πρόοδο της εφαρμογής διαπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων·
η) κατά περίπτωση, τη συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τη θαλάσσια λεκάνη·
ζ) τις ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις·
η) τις ενέργειες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
θ) την πρόοδο της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση·
ι) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις κοινότητες περιθωριοποιημένων ομάδων και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων.
Εκτός των ανωτέρω εργασιών για την σύνταξη της Ετησίας Έκθεσης η παροχή υποστήριξης περιλαμβάνει επίσης :
Ι) Την κατασκευή σεναρίων για την κατανομή των πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης στους «επιλέξιμους» ‘Άξονες του ΠΕΠ, ΙΙ) Την προσαρμογή /αναθεώρηση του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης, ΙΙΙ) Την υποστήριξη της ΕΥΔ κατά την φάση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσαρμογή/αναθεώρηση του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, ΙV) Την επικαιροποίηση των δελτίων ταυτότητας δεικτών του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.

Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής τους
Διάρκεια σύμβασης δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της, με δυνατότητα χορήγησης παράτασης χωρίς επιπλέον αμοιβή. Τα Παραδοτέα του Συμβούλου που προβλέπονται με βάση την παραπάνω περιγραφή είναι τα ακόλουθα:
1ο Παραδοτέο : Υποβολή στην ΕΥΣ των Πινάκων 5,6,7 της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης και των δελτίων δεικτών (1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης).
2ο Παραδοτέο : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2019 στην ΕΥΔ, ενσωμάτωση παρατηρήσεων από την γραπτή διαδικασία και υποβολή στην ΕΕ στις 30/6/2019 (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).
3ο Παραδοτέο : Επικαιροποίηση της Ετήσιας Έκθεσης με βάση τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβολή Σχεδίου Αναθεώρησης του ΠΕΠ στις (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).
4ο Παραδοτέο : Έκθεση ολοκλήρωσης που περιγράφεται το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια του έργου (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).

Προϋπολογισμός του έργου και τρόπος πληρωμής: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ 24% (40.000,00 καθαρή αξία και 9.600,00 Φ.Π.Α.).

19PROC004725989