Θέμα: Πρόσκληση

Αντικείμενο Έργου: Νομική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την έννοια των απαντήσεων σε ερωτήματα με προφορικές απαντήσεις και έγγραφες γνωμοδοτήσεις, νομική εξέταση των διακηρύξεων και συμβάσεων εκπόνησης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμμετοχή σε συσκέψεις των υπηρεσιών και με ενδιαφερόμενους ή συναρμόδιους φορείς ενδεικτικά σε σχέση με τα παρακάτω αντικείμενα όπου και όταν αυτά θα χρήζουν νομικής αντιμετώπισης:
(α) Επί των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της Πρότασης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4 – «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 για την ΟΣΣΠ/ΛΑΠ ΟΧΕ ΑΣΩΠΟΥ, που υπέβαλε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανταποκρινόμενη στην σχετική πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής , τις διακηρύξεις, τις προσφορές και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα έργα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της πρότασης αυτής.
(β) Ειδικά επί των θεμάτων κατά την διαδικασία υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Ασωπού στα πλαίσια της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.
(γ) Επί των θεμάτων της πρότασης ‘’Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για την Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’’ που υπέβαλλε η Π.Σ.Ε. την 15/2/2019, τις διακηρύξεις, τις προσφορές και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα έργα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της πρότασης αυτής (κυρίως σε επίπεδο εφαρμογής της αρχαιολογικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας).
(δ) Επί των θεμάτων των προτάσεων ‘’Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης’ που υπέβαλλαν οι Δήμοι Λαμιέων, Χαλκιδέων, Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου την 15/12/2018, τις διακηρύξεις, τις προσφορές και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα έργα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των προτάσεων αυτών (κυρίως σε επίπεδο εφαρμογής της αρχαιολογικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας).
(ε) Επί οποιουδήποτε σχετικού θέματος, ερωτήματος ή προβλήματος για το οποίο θα απαιτηθεί νομική γνώμη, σε σχέση με τις παραπάνω δράσεις

Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής: Διάρκεια σύμβασης έξι μήνες (06) από την υπογραφή της, με δυνατότητα χορήγησης παράτασης χωρίς επιπλέον αμοιβή. Τα Παραδοτέα του υποέργου θα είναι 2 τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου που θα υποβάλλονται στο τέλος κάθε τριμήνου.

Προϋπολογισμός του έργου και τρόπος πληρωμής: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (20.000,00 καθαρή αξία και 4.800,00 Φ.Π.Α.).

19PROC004605452