Θέμα: Πρόσκληση

Αντικείμενο Έργου: Συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη και τους Προϊσταμένους της ΕΥΔΕΠ ΠΣΕ για την ενεργοποίηση των δράσεων επιχειρηματικότητας στις ΟΧΕ:
1. Τη διαμόρφωση των Δελτίων Εξειδίκευσης των επιλεγμένων δράσεων, έπειτα από συνεννόηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ, για την υποβολή τους προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
2. Τη διαμόρφωση του σώματος των προσκλήσεων των προβλεπόμενων σχετικών δράσεων.
3. Τον καθορισμό των Κριτηρίων Αξιολόγησης και της βαρύτητας αυτών.
4. Τη διαμόρφωση των παραρτημάτων των προσκλήσεων.
5. Τη σύνταξη των σχεδίων των εντύπων υποβολής προτάσεων που θα υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ.
6. Την επικοινωνία με την ΕΥΚΕ και την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων στις προσκλήσεις ή τα παραρτήματα.
7. Τη συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ για την τελική διαμόρφωση των εντύπων υποβολής προτάσεων.
8. Την τροποποίηση των προσκλήσεων, αν κι εφόσον κρίνεται απαραίτητη.
9. Τη σύνταξη βοηθητικών εγγράφων ή/και οδηγιών προς διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων.

Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής: Διάρκεια σύμβασης έξι μήνες (06) από την υπογραφή της, με δυνατότητα χορήγησης παράτασης χωρίς επιπλέον αμοιβή. Τα Παραδοτέα του υποέργου θα είναι 2 τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου που θα υποβάλλονται στο τέλος κάθε τριμήνου.

Προϋπολογισμός του έργου και τρόπος πληρωμής: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (20.000,00 καθαρή αξία και 4.800,00 Φ.Π.Α.).

19PROC004562897