Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 40

Αναλυτικά


Τίτλος: Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

Δράση: Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:  10.000.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 06.11.2017

Ημερομηνία Λήξης: 15.01.2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 40

Συνημμένα Πρόσκλησης 40

Έγκριση Οριστικού Πίνακα Πρόσκλησης 40