Αριθ. Πρωτ.: 5/04-01-2019

Αναλυτικά


Υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων των φυσικων/νομικών προσώπων που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας

​Σχετ. : 1. Υπ΄αριθμ. πρωτ. 279/29-1-2016 Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. Την ΥΑ υπ΄αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/03-03-2017)
Σύμφωνα με το Αρθρο 10, παρ.7 τις ανωτέρω Υ.Α. τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υπ
οχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια υπηρεσία, που διατηρεί τον κατάλογο, στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλαδας.
Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον οποίο δεν προέβησαν στην διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
Η επικαιροποίηση στοιχείων αφορά στην εκ νέου συμπλήρωση – επικαιροποίηση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) και με την αποστολή των εγγράφων που πιστοποιούν τις συγκεκριμένες αλλαγές. Η επικαιροποίηση των στοιχείων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά αν είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή, είτε ταχυδρομικά με πρωτότυπες σφραγίδες κ υπογραφές.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/01/2019.

Σχετικά Αρχεία:


Επικαιροποίηση Στοιχείων Προμηθευτών 2019

YA 23451 ΦΕΚ 677 03-03-2017