Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 3720

Αναλυτικά


Τίτλος: «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ – EKT

Προϋπολογισμός:  2.500.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 10.12.2018

Ημερομηνία Λήξης: 28.02.2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση OXE Πολιτισμού

Συνημμένα Πρόσκλησης